Silesia Heavy Transport

Przepisy i regulacje

0

LAT
DOŚWIADCZENIA

0

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

0

UDANYCH
TRANSPORTÓW

0

ZORGANIZOWANYCH
ZEZWOLEŃ

Przepisy i regulacje

Warunki i sposób pilotowania pojazdów ponadnormatywnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.04.2004 r.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów oraz ich wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie.

 

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 

1) Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, bądź którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych.

 

2) Pilot to osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu.

 

3) Pilotowanie to zespół czynności wykonywanych na drodze przez pilota korzystającego z pojazdu wykonującego pilotowanie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu.

 

4) Pojazd wykonujący pilotowanie to odpowiednio wyposażony i oznakowany pojazd samochodowy, przy którego użyciu pilot zabezpiecza przejazd pojazdu lub kolumny pojazdów.

 

 

Zasady pilotażu nienormatywnego:

 

1) Pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

1) długość pojazdu: 23 m

2) szerokość: 3,20 m

3) wysokość: 4,50 m

4) masa całkowita: 60 t

powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotowanie.

 

2) Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

1) długość pojazdu: 30 m

2) szerokość: 3,60 m

3) wysokość: 4,70 m

powinien być pilotowany przez dwa pojazdy wykonujące pilotowanie, poruszające się z przodu i z tyłu pojazdu.

 

3) Pojazdy nienormatywne poruszające się w kolumnie powinny być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów pilotujących, poruszających się na początku i na końcu kolumny.

 

 

Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych:

 

1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321). Tekst ustawy.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086); Tekst ustawy.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.). Tekst ustawy.

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 Czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764). Tekst ustawy.

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366). Tekst ustawy.

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629). Tekst ustawy.

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 ze zm.). Tekst ustawy.

8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 2088). Tekst ustawy.

KONTAKT Z NAMI

Marcin Morek

Project Manager

morek@heavytransport.pl

Patrycja Światłowska

Office Coordinator, DMS

p.swiatlowska@heavytransport.pl

Tomasz Ptasiński

Project Manager / Owner

tomasz.ptasinski@heavytransport.pl

Renata Ptasińska

Financial Department

ptasinska@heavytransport.pl

Stefan Światłowski

Project Manager

swiatlowski@heavytransport.pl

Bartłomiej Warchocki

Route Survey Specialist

bartek@heavytransport.pl